Soprannomi villaschi

Termini trovati

arignasch - nm. abitante di arigna

bergamìn - nm. mandriano, pastore

giòp - nm. famiglia rumo

mutilatu - nm. mutilato, ferito di guerra